Merhabalar arkadaşlar, Sitemizi programlama ile ilgilenen bütün arkadaşlarımızın Türkçe içerik konusunda çektiği sıkıntılar düşünülerek soru/cevap şeklinde bir etkileşimde bulunabilmesi için kurduk. Umuyoruz hepimiz için güzel bir deneyim olur. Hasscript Ekibi

0
Sql server içinde hangi tablolarda lock var nasıl bilirim?

Açık 1 Cevaplar 37 Gösterim Veri Tabanı
Mssql server içinde hangi tablolarda lock var nasıl bulabilirim?

1 cevap

0
SELECT TL.resource_type AS ResType 
   ,TL.resource_description AS ResDescr 
   ,TL.request_mode AS ReqMode 
   ,TL.request_type AS ReqType 
   ,TL.request_status AS ReqStatus 
   ,TL.request_owner_type AS ReqOwnerType 
   ,TAT.[name] AS TransName 
   ,TAT.transaction_begin_time AS TransBegin 
   ,DATEDIFF(ss, TAT.transaction_begin_time, GETDATE()) AS TransDura 
   ,ES.session_id AS S_Id 
   ,ES.login_name AS LoginName 
   ,COALESCE(OBJ.name, PAROBJ.name) AS ObjectName 
   ,PARIDX.name AS IndexName 
   ,ES.host_name AS HostName 
   ,ES.program_name AS ProgramName 
FROM sys.dm_tran_locks AS TL 
   INNER JOIN sys.dm_exec_sessions AS ES 
     ON TL.request_session_id = ES.session_id 
   LEFT JOIN sys.dm_tran_active_transactions AS TAT 
     ON TL.request_owner_id = TAT.transaction_id 
      AND TL.request_owner_type = 'TRANSACTION' 
   LEFT JOIN sys.objects AS OBJ 
     ON TL.resource_associated_entity_id = OBJ.object_id 
      AND TL.resource_type = 'OBJECT' 
   LEFT JOIN sys.partitions AS PAR 
     ON TL.resource_associated_entity_id = PAR.hobt_id 
      AND TL.resource_type IN ('PAGE', 'KEY', 'RID', 'HOBT') 
   LEFT JOIN sys.objects AS PAROBJ 
     ON PAR.object_id = PAROBJ.object_id 
   LEFT JOIN sys.indexes AS PARIDX 
     ON PAR.object_id = PARIDX.object_id 
      AND PAR.index_id = PARIDX.index_id 
WHERE TL.resource_database_id = DB_ID() 
   AND ES.session_id <> @@Spid -- Exclude "my" session 
   -- optional filter 
   AND TL.request_mode <> 'S' -- Exclude simple shared locks 
ORDER BY TL.resource_type 
    ,TL.request_mode 
    ,TL.request_type 
    ,TL.request_status 
    ,ObjectName 
    ,ES.login_name;
SELECT 
    db_name(rsc_dbid) AS 'DATABASE_NAME',
    case rsc_type when 1 then 'null'
               when 2 then 'DATABASE' 
               WHEN 3 THEN 'FILE'
               WHEN 4 THEN 'INDEX'
               WHEN 5 THEN 'TABLE'
               WHEN 6 THEN 'PAGE'
               WHEN 7 THEN 'KEY'
               WHEN 8 THEN 'EXTEND'
               WHEN 9 THEN 'RID ( ROW ID)'
               WHEN 10 THEN 'APPLICATION' end AS 'REQUEST_TYPE',

    CASE req_ownertype WHEN 1 THEN 'TRANSACTION'
                   WHEN 2 THEN 'CURSOR'
                   WHEN 3 THEN 'SESSION'
                   WHEN 4 THEN 'ExSESSION' END AS 'REQUEST_OWNERTYPE',

    OBJECT_NAME(rsc_objid ,rsc_dbid) AS 'OBJECT_NAME', 
    PROCESS.HOSTNAME , 
    PROCESS.program_name , 
    PROCESS.nt_domain , 
    PROCESS.nt_username , 
    PROCESS.program_name ,
    SQLTEXT.text 
FROM sys.syslockinfo LOCK JOIN 
   sys.sysprocesses PROCESS
 ON LOCK.req_spid = PROCESS.spid
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(PROCESS.SQL_HANDLE) SQLTEXT
where 1=1
and db_name(rsc_dbid) = db_name()


SELECT * 
FROM sys.dm_tran_locks
WHERE resource_database_id = DB_ID()
AND resource_associated_entity_id = object_id('Tablo adı');

 

(5.1k puan)